Nejčastější dotazy našich zákazníků

Před tím, než nás kontaktujete, přečtěte si prosím nejčastější dotazy našich zákazníků. Možná zde naleznete odpovědi i na vaše otázky.

Systémové požadavky

Minimální požadavky

  • Microsoft Windows 7 a vyšší.
  • 32 bit nebo 64 bit systém
  • CPU 1 Core 2 GHz, nebo MultiCore 1,5 GHz a vyšší
  • 2 GB RAM a více
  • 1 GB volného místa na disku
  • Rozlišení alespoň 1280 x 720
  • Připojení k internetu – pro stahování aktualizací a ověření platnosti licenčního klíče
  • Zvuková karta, reproduktory (sluchátka) – pro videonávody
  • Tiskárna
  • Microsoft Office verze 2010 a vyšší ve verzi minimálně Home
  • NET 4.6.2 a NET 3.5 (ke stažení zdarma nebo součástí systému)
  • Aplikace je typu ClickOnce, instaluje se do profilu konkrétnímu uživateli, který aplikaci spouští


Přesun SW na jivý počítač

 • Proveďte zálohu dat
 • Zašlete nám žádost o uvolnění licence s napsaným licenčním číslem
 • Stáhněte novou verzi SW z našich stránek
 • Nainstalujte SW na nový počítač a zaregistrujte program
 • Naimportujte provedenou zálohu ze starého PC

Záloha a obnova dat

Pro zálohu a obnovu dat slouží funkce Importovat a Exportovat, která se nachází v menu Soubor -> Import/Export. Doporučujeme data pravidelně zálohovat, protože data se nacházejí pouze u Vás.

Jazykové verze

Přepínání jazykových verzí se nachází v menu Soubor -> Jazyková verze. Aplikace se přepne do zvoleného jazyka. Ve zvoleném jazyce se pak zobrazují všechny nabídky, formuláře a systémové tiskové šablony. Data, která vkládáte do aplikace zůstanou v tom jazyce, ve kterém jste je zapsali.

Připojení k internetu

Při instalaci a spuštění aplikace musí být počítač připojený k internetu, jinak se aplikace nespustí. Při spuštění probíhá kontrola platnosti licence.

Úložiště dat

Data aplikace jsou přímo ve vašem počítači nebo vašem serveru.

Provoz na více počítačích a více uživatelů

Provoz na více počítačích a s více uživateli je licenčně povolen u edice Enterprise. Aplikaci je možno provozovat jak směřováním na datové úložiště, tak v terminálovém režimu (RDP, RemoteApp)

Nezobrazuje se tiskový výstup

Na počítači je třeba mít nainstalován Microsoft Office minimálně ve verzi 2010. Aplikace využívá pro tiskový výstup program Microsoft Word. Zkontrolujte, zda nemáte nainstalováno na PC více verzí MS Office (např. předinstalováno více jazykových mutací)

Evidence jmen zaměstnanců v aplikaci

Chceme pomoci zejména malým, středním organizacím, živnostníkům implementovat GDPR za cenu, která je férová. Ne každý má finanční možnosti jako velké organizace. Proto jsme společně s odborníky na kybernetickou bezpečnost, specialisty na GDPR a právníky vytvořili tuto aplikaci. Nové nařízení o ochraně osobních údajů vnímáme jako nutnou povinnost a nepřijde nám férové žádat vysoké částky za její implementaci, když je v silách každého zvládnout zavedení souladu s GDPR sám, svépomocí. Aplikace je unikátní nástroj k implementaci GDPR a je jen na vás, zda této příležitosti využijete.

Poučení oprávněné osoby

Jedná se o tiskovou sestavu, která přehledně zobrazí, ke kterým záznamům o činnosti zpracování má daná osoba mít přístup. Výběr osoby, která má mít přístup k záznamu o činnosti zpracování se provádí přímo nad konkrétním záznamem přes pravé tlačítko myši a modul Oprávněné osoby.

Toto může sloužit i jako podklad pro IT do jakých systémů a k jakým funkcím má mít daná osoba přístup.

Evidence počítačů v aplikaci

Podobně jako u zaměstnanců není nutné v aplikaci evidovat konkrétní počítače, ale pokud máte počítače nakonfigurovány jednotně, pak opět můžete evidovat počítače např. dle pracovní pozice. Např. PC účetní

Nejčastější dotazy o GDPR

Před tím, než nás kontaktujete, přečtěte si prosím nejčastější dotazy o GDPR. Možná zde naleznete odpovědi i na vaše otázky.

Co je to GDPR?

GDPR je obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679. Platné je od 24. května 2016 s účinností od 25. května 2018. Nařízení je platné pro celé území EU včetně Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Toto nařízení je nadřazeno našemu Zákonu o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 Sb. Má za úkol posílit práva fyzických osob v oblasti ochrany osobních dat. Reaguje na technologický pokrok v oblasti IT a komunikačních technologií.

Týká se GDPR naší firmy - organizace?

Nařízení GDPR se týká všech subjektů a oblastí činnosti, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů. Zasahuje tedy do naprosté většiny institucí, organizací a firem bez rozdílu jejich velikosti. Dotkne se tedy všech subjektů, které zpracovávají data o svých zaměstnancích, klientech, občanech, žácích, studentech, které zpracovávají údaje pro marketingové účely, které provozují e-shop, provozují kamerový systém, lokační systém, či docházkový systém atd. V rámci ČR se nařízení GDPR dotýká přibližně 1 milionu subjektů.

Existuje nějaký seznam položek, které lze považovat za osobní údaje?

GDPR je obecné nařízení, není proto možné vyjmenovat všechny údaje, které lze považovávat za osobní data. Obecně ale je osobním údajem takový údaj, který vede k identifikaci fyzické osoby, nebo jímž může být fyzická osoba přímo či nepřímo identifikována. Bez větších pochyb lze za osobní údaj považovat jméno, příjmení, rodné číslo, číslo pasu, číslo účtu, číslo OP, ale za určitých okolností mohou být osobními údaji i síťové identifikátory jako je IP adresa, cookies, lokační údaje, jeden či kombinace více prvků identity fyzické, genetické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní, společenské atp.

Jak docílit souladu se zákonem při zpracování osobních údajů?

Aby osobní údaje byly zpracovávány v souladu se zákonem, je třeba splnit určité podmínky. Jde o následující varianty:

 1. Ke zpracování je třeba získat souhlas. Souhlas musí být poskytnutý svobodně, konkrétně, musí být informovaný, jednoznačný a správce musí být schopen tento souhlas doložit po celou dobu zpracování. (Pokud souhlas nebude mít jednu z těchto kvalit, bude neplatný!) Typicky se jedná o zpracování osobních údajů za účelem poskytnutí obchodních benefitů, zasílání novinek z e-shopů a webových aplikací, za účelem zpracování údajů o rodinných příslušnících pro účely poskytování zaměstnaneckých benefitů, slev na daních atd.
 2. Zpracování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy. Souhlas se zpracování osobních údajů v tomto případě není nutný, protože osobní údaje jsou nezbytné k naplnění smluvního vztahu. Tento právní titul je typický pro obchodní firmy, e-shopy, kde osobní data jsou zpracovány pro zpracování objednávky, nabídky, reklamace atp.
 3. Údaje zpracováváme, neboť nám to nařizuje zákon. Například zákonnou povinností zaměstnavatele je zpracovávat a shromažďovat určité osobní údaje za účelem vedení mzdové a personální agendy. Souhlas zaměstnance není vyžadován. Zaměstnavatel údaje zpracovává zákonem určenou dobu, zákonem daném rozsahu.
 4. Zpracování osobních údajů může být v mnoha případech prováděna na základě oprávněného zájmu. Je třeba vyhodnotit, zdali váš zájem převyšuje zájem subjektu údajů. Např. Kamerový systém – oprávněným zájmem správce je zajistit bezpečnost prostor. Monitoring sítí – oprávněným zájmem správce je v rámci bezpečnostní, IT a síťové politiky monitorovat emaily zaměstnanců, aby zmezil krádežím a ztrátám dat. Právo na výmaz – pokud subjekt údajů využije svých práv na výmaz osobních údajů, správce v rámci oprávněného zájmu nadále bude evidovat údaje v nezbytném rozsahu (například základní kontaktní údaje) o daném subjektu údajů, aby jeho údaje již nezpracovával. Důkazní řízení – například hotely mají oprávněný zájem evidovat pohyb osob po objektu hotelu, evidovat logy použití vstupních karet do pokojů pro případ krádeží atp. Je třeba stanovit přiměřenou dobu zpracování! (například 1 měsíc)
 5. Ke zpracování osobních údajů je třeba získat výslovný souhlas. Výslovný souhlas je vyšším stupněm klasického souhlasu. Ten je třeba získat, pokud budou zpracovávány údaje o rasovém či etnickém původu, náboženském vyznání, členství v odborech, genetické a biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu, sexuální orientaci v případě, že tato data budou použita pro další účely, rozhodování.
 6. Dalšími variantami jsou sběr dat ve veřejném zájmu či z titulu výkonu úřední moci či z titulu životně důležitého zájmu.

Záznamy o činnosti zpracování a zpracovatelé ze zemí mimo EU

Aplikace řeší provázání záznamů o činnosti zpracování a předávání dat mimo EU na úrovni zpracovatelů. Pokud u zpracovatele zadáte, že se nachází mimo EU a tohoto zpracovatele vyberete u záznamu o činnosti zpracování, tak aplikace automaticky při tisku generuje informaci, že údaje z daného záznamu o činnosti zpracování jsou předávány do zemí mimo EU.

Test proporcionality/vyváženosti

Pokud použijeme právní titul Oprávněný zájem je vhodné provést test proporcionality. Zdůvodnění výsledku testu proporcionality zadáváme do poznámky u Záznamu o činnosti zpracování. Celý test v elektronické podobě můžeme přiložit k Záznamu o činnosti zpracování pomocí modulu Dokumenty s osobními údaji.více informací na

tel.: 572 111 015 | e-mail: xgdpr@xgdpr.com