Unikátní software xGDPR Express pro implementaci GDPR

xGDPR Express je unikátní softwarová aplikace pro zavedení GDPR krok za krokem. Aplikaci jsme vytvářeli s odborníky tak, abyste mohli jednoduše aplikovat novou ochranu osobních údajů ve své organizaci s cenou, která vám již nebude bránit implementovat GDPR.

Díky naší aplikaci, video manuálům a podrobným příručkám zavedete jednoduše organizační a technická opatření, splníte informativní povinnosti, stanovíte si zpracovávané osobní údaje a k nim přiřadíte nutné právní tituly, účely zpracování a dobu zpracování. Aplikace za vás vygeneruje veškeré dodatky, směrnice a zásady zpracování osobních údajů.

Jednodušeji to již skutečně nejde. Naším sloganem je GDPR za Týden a věřte, že to zvládnete i Vy. Objednejte si aplikaci xGDPR Express a vyřešte tak problém s GDPR.

GDPR Software

xGDPR Lite 2019

Určeno pro OSVČ a malé organizace bez DPO. Software je určen pro instalaci na jeden počítač a pro jednu společnost bez možnosti napojení na server a bez možnosti práce v týmu. Snadné zavedení GDPR s možností jednoduché následné správy. Umožňuje ruční úpravu vygenerovaných dokumentů (či navrhovaných vzorů) pomocí Microsoft Word, případně napojení na vlastní dokumenty. Přehledná evidence Záznamů o činnostech zpracování a jejich výskytem v organizaci s možností kontrolního výstupu. Nezávislost na dodaných vzorech v aplikaci s využitím vlastních. Výstupy je možné libovolně upravovat, či si je nechat vytvořit na míru. Jednoduché a intuitivní ovládání. Data z aplikace se vždy nachází na vašem počítači a nejsou nikam odesílána.

xGDPR Express 2019

Řešení pro menší až střední organizace. Oproti verzi Lite je kladen větší důraz na snadnější správu GDPR pro více organizací a práce v týmu. Možnost správy více společností dokoupením dalších licencí v jedné aplikaci, možnost práce v týmu a instalaci na více PC. Řešení je vhodné také pro auditory GDPR a Pověřence pro snadnou správu více subjektů. Data z aplikace se vždy nachází na vašem počítači a nejsou nikam odesílána.

xGDPR Enterprise 2019

Individuální řešení a správa GDPR pro velké celky, rozsáhlé organizace, korporace, zřizovatele a státní správu. Řešení klient – server s možností rozdělení jednotlivých rolí uživatelů (supervisor nad všemi organizacemi, plný přístup do vybrané organizace, přístup pro čtení k vybrané kategorii záznamu). Je možno kombinovat libovolný počet organizací a instalací na koncové zařízení uživatele, dle počtu zakoupených licencí. Možnost nasazení na server, NAS, cloud, přístup pomocí klienta přes VPN, vzdálenou plochu mimo organizaci. Cílem produktu je efektivní správa GDPR, rychlé zjištění informací, snadné provádění auditů a sjednocení metodik v rámci zřizovaných subjektů, či rozsáhlých struktur (typicky školství, obce, dceřiné společnosti, holdingové společnosti). Možnost napojení dat z xGDPR na vlastní dokumenty a tím udržovat veškeré dokumenty aktuální na několik kliknutí. Nasazení aplikace xGDPR Enterprise v rámci velkých struktur přináší jednotnou metodiku, správu, postupy a intuitivní uživatelské prostředí, což přináší výrazné snížení nákladů na správu GDPR. Za příplatek je možnost individuální úpravy na míru. Možnost individuální implementace, konzultace a školení s využitím zkušených specialistů. Ideální pro státní správu, samosprávu, školství a velké organizace. Data z aplikace se vždy nachází na vašem serveru a nejsou nikam odesílána.

Přehled funkcí a porovnání verzí xGDPR 2019

xGDPR Lite xGDPR Express xGDPR Enterprise
Instalace na PC / Server PC Windows PC Windows Klient - Server, Windows server, TERMINÁL, VPN, RDP
Forma distribuce Elektronická licence (vázaná na IČ) Krabicové balení (vázané na IČ) Individuální dodávka (licence vázaná na IČ)
Instalace pro 1 PC (bez možnosti rozšíření) 1 PC (bez možnosti rozšíření) Volitelný počet přístupů / instalací*
Počet evidovaných organizací ** 1 x IČ v ceně (bez možnosti rozšíření) 1 x IČ v ceně +možnost rozšíření* 1 x IČ v ceně +možnost rozšíření*
Roční maintanance Neplatí se žádné poplatky Neplatí se žádné poplatky Individuálně
Update Ano Ano Ano
Individualizace systému za příplatek
Možnost individuální implementace za příplatek
Možnost individuálního školení za příplatek
Export dat z aplikace xGDPR do CSV pro další využití
xGDPR Reader (prohlížení vybrané kategorie záznamů bez možnosti úprav) pro snadnou kontrolu a inventarziaci na jednotlivých úsecích, střediscích, či odborech bez hrozby manipulace s metodikou záznamů Neomezeně
Serverová edice pro právci v týmu
Možnost dokoupení libovolného počtu plnohodnotných licencí k hlavní licenci Ano, dle počtu*
Možnost rozšíření licence o další společnosti a jednotnou správu více společností v jedné aplikaci* 6 990,- Kč / IČ* Ano, dle počtu*
Auditor - možnost správy více společností v jedné aplikaci
Evidence informace o společnosti, doručovací adresy, sídla společnosti
Evidence kontaktní osoby za GDPR (interní kontaktní osoba, v případě rozdílné osoby oproti DPO, tiskový výstup do připravené směrnice)
Evidence zaměstnanců, vlastní kategorizace zařazení, pozice, email, telefon, tiskový výstup poučení zaměstnance se spárováním na záznamy o činnostech zpracování, napojení do tiskových výstupů
Evidence Budov, místností a umístění (skříní, šuplíků, trezorů, racků) s vazbou na zabezpečení a dále na záznam o činnosti zpracování pro vyhodnocení risk analýzy
Evidence zálohovacích zařízení s vazbou na umístění, IT prostředky, zabezpečení, pravidelnost a obnovitelnost dat, rizikovost zpracování, vazbou na odpovědnou osobu a vyhodnocení v analýze
Evidence IT zařízení s volbami zabezpečení a propojením na fyzické umístění s vazbou na zabezpečení, propojení na zálohování a záznamy o činnostech zpracování s výstupem do GDPR analýzy
Evidence webových stránkek pro další postup v analýze GDPR, plnění informativní povinnosti a ePrivacy
Evidence Informačních systémů v závislosti na zabezpečení daného úložiště, nastavení dalších vlastností - pseudonymizace, anonymizace, šifrování, zabezpečení…
Evidence právních titulů s vazbou na každý konkrétní záznam o činnosti zpracování
Evidence typů kategorií evidovaných osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů, včetně rodného čísla pro výpočet risk analýzy
Evidence osobních údajů, celkový přehled využívaných osobních údajů jako podklad pro optimializaci a minimalizaci s nastavením kategorie osobního údaje (osobní údaj, rodné číslo, citlivý údaj dle zvláštní kategorie)
Evidence zpracovatelů, jejich kategorizace, připojení uzavření zpracovatelské smlouvy ke každému zpracovateli, navázání na záznamy o činnostech zpracování
Evidence příjemců v rámci plnění informativní povinnosti a navázání na záznamy o činnostech zpracování
Evidence Pověřence DPO pro výstup do tiskových sestav a plnění informativní povinnosti
Evidence kategorie záznamů o činnostech zpracování, logické rozdělení záznamů
Evidence životního cyklu každé kategorie záznamů o činnostech zpracování, popis získávání osobních údajů, zpracování a uchování s výstupem do analýzy
Evidence doby zpracování - vytváření vlastního číselníku
Evidence a správa Záznamů o činnostech zpracování (právní titul, účel, doba zpracování, osobní údaje, popis, vazba na zabezpečení, umístění v listinné a elektronické formě a další náležitosti dle definice čl. 30 GDPR)
Evidence rizikovosti zpracování pro každý záznam o činnosti zpracování s možností vytvořit si posouzení vlivu k danému záznamu (DPIA Analýza)
Evidence výskytů záznamů o činnosti zpracování v listinné i elektronické formě s vazbou na zabezpečení
Pokročilé evidence u Záznamů o činnostech zpracování (údaje získány od jiného subjetektu, údaje obsahují informace o nezletilé osobě, volba automatizovaného zpracování záznamu)
Evidence přístupu oprávněných osob k jednotlivým záznamům (výběr z evidence zaměstnanců) s výstupem do tiskové sestavy pro poučení daného zaměstnance. Jedná se o vazbu zaměstnanece na záznam
Možnost Exportu jednotlivých záznamů o činnostech zpracování včetně všech jeho vlastností (výhoda pro oborové organizace typu školství, obce, samosprávy s podobnými záznamy a možným sdílením)
Možnost Importu jednotlivých záznamů o činnostech zpracování z uložených vzorů nebo exportů a převodu do dalších licencí, možnost výměny s jinými uživateli
Násobné filtrování záznamů (dle osobního údaje, dle právního titulu, dle zpracovatele). Možnost kombinace více filtrů: "Ukaž mi záznam s rodným číslem na Souhlas předávaných zpracovateli ABC"
Modul evidence dotčených osob k Záznamům o činnostech zpracování s fulltextovým vyhledáváním
Modul evidence dokumentů s připojetelným souborem, expirací, stavem, poznámkou, propojením na dotčené osoby a záznam o činnosti zpracování s možností seřazení a fulltextového vyhledávání nad celou evidencí
Tiskový výstup nad vybranými záznamy - kontrolní záznamy o činnosti zpracování, plně editovatelný pomocí vlastních šablon
Tiskový výstup nad vybraným záznamem - Informativní dodatek v rámci plnění informativní povinnosti, plně editovatelný pomocí vlastních šablon
Tiskový výstup nad záznamem - Formulář, plně editovatelný pomocí vlastních šablon
Tiskový výstup nad vybranými záznamy - Odpovědní dopis na žádost o poskytnutí údajů, plně editovatelný pomocí vlastních šablon
Vlastní tiskový výstup nad vybranými záznamy viz Tvorba vlastních šablon a tiskových výstupů
Evidence událostí s reportem událostí (datum pořízení, datum vyřízení, odpovědná osoba, žadatel, popis, stav, připojitelný soubor s žádostí či událostí) s výstupem do tiskové sestavy
Evidence žádostí o poskytnutí informací
Evidence výmazů osobních údajů
Evidence oprav osobních údajů
Evidence odvolaných souhlasů
Evidence vznesených námitek
Evidence omezení zpracování
Evidence GDPR auditů
Evidence provedených školení
Evidence bezpečnostních incidentů
Připojení vlastní přílohy k Evidenci událostí (sken, libovolný soubor s žádostí, či událostí)
Vzory zpracovatelských smluv, tři nejpoužívanější vzory: obecná smlouvy, pro IT zpracovatele s metodikou (pouze CZ), pro účetní a mzdové společnosti (pouze CZ)
DPIA analýza - pousouzení vlivu při rizikovém zpracování (zadání, výpočet, návod)
Export a záloha celé databáze a import celé databáze
Česká verze a výstupy
Slovenská verze a výstupy
Anglická verze a základní výstupy
Vzor Směrnice GDPR - plně upravitelná tisková sestava
Vzor dokumentu Zásady zpracování osobních údajů - tisková sestava s možností vlastní úpravy sloužící pro detailní plnění informativní povinnosti a návazností na Záznamy o činnosti zpracování
Komplexní GDPR výstupní analýza mapující veškeré evidence, zabezpečení, záznamy o činnosti zpracování s risk analýzou, životní cyklus kategorií osobních údajů (běžně 30 - 100 stran). Možnost vlastní úravy
Risk analýza s výpočtem koeficientu pro každý záznam o činnosti zpracování, poznámkou ke zpracování, stanovení rizikovosti zpracování, výskytu odvolatelných údajů a skore
Upozornění na nezabezpečené místa v rámci GDPR výstupní analýzy
Report GDPR incidentů od subjektů údajů
Tiskové výstupy - veškeré tiskové výstupy jsou v aplikaci plně editovatelné a je možné vytváření vlastních šablon a textů s napojením na data aplikace
Výstup v PDF
Výstupy v .doc (Word)
Editace každého tiskového výstupu (pomocí Microsoft Word)
Vytváření vlastních a libovolných tiskových výstupů - plně dynamických bez nutnosti ručních úprav výsledné tiskové sestavy
Evidence vlastních šablon dokumentů - vytvořte si jakoukoli tiskovou sestavu a napojte na data xGDPR
Návod k aplikaci včetně obrázkového průvodce
Instruktážní videonávod
Slovník pojmů pro rychlou orientaci v GDPR problematice
Plné znění nařízení GDPR
Návod k vytváření vlastních šablon a tiskových výstupů
Možnost upgradu na vyšší verzi (u verze Enterprise o další počty licencí)

* Možnosti dokoupení
** Licence je po zaregistrování vázana na IČ organizace

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník platný od 1. 10. 2018 do vydání nového ceníku.

Jak aplikace funguje?

Aplikace funguje stejně jako byste aplikovali GDPR s konzultantem, který k vám dochází. Průvodce se Vás ptá na otázky krok za krokem. Odpovědi znáte jen a pouze Vy a tato data software vyhodnocuje a navádí Vás, jaká opatření máte přijmout. V rámci analýzy jsou to zejména informace, které vedou k vyhodnocení technického zabezpečení a organizační struktury. To vše zvládnete se svým IT správcem nebo člověkem, který se Vám stará o vaše počítače.

Po vstupní analýze již přichází na řadu implementace GDPR, kterou Vás provází podrobný manuál a také instruktážní videa, tak abyste postupovali krok za krokem a vyvarovali se chyb.

V závěru se Vám zpřístupní generátor dokumentů, ve kterém se povinné dokumenty vygenerují na míru Vaší organizace. Vygeneruje Vám tedy kompletní směrnici a Zásady ochrany osobních údajů. Připraví Vám také veškeré nutné informativní dodatky, odpovědní dopisy a veškeré náležitosti, o kterých hovoří nařízení GDPR 679 /2016 v rámci nové ochrany osobních údajů platné od 25. 5. 2018.

Zajištění souladu

Software xGDPR Express nabízí i další evidence jako Žádosti o poskytnutí údajů, žádosti o opravu, výmaz, evidence školení, kontrol, hlášení bezpečnostních incidentů a další možnosti. Tím budete stále schopni doložit, že vaše organizace je v souladu s GDPR. Veškeré vygenerované sestavy si můžete uložit do připravených pořadačů, které jsou součástí krabicové verze produktu.

Komplexnost aplikace xGDPR Express

Aplikace je skutečně komplexní a přitom velmi jednoduchá. Je vytvořena ve spolupráci s odborníky na GDPR a kybernetickou bezpečnost, ale zejména s klienty a uživateli, tak aby jim co nejvíce vyhovovala. Implementace a správa GDPR je tak efektivní a nenáročná. Aplikace byla vytvářena v souladu s požadavky nařízení GDPR 679/2016.

Kontroly, dohled, evidence, dle Demingova diagramu

Filosofie aplikace

  1. Analýza – organizační struktury, technického, fyzického zabezpečení, IT, zálohování, apod.
  2. Implementace GDPR, osobních údajů, právních titulů, účelů a doby zpracování.
  3. Zajištění souladu – Generování všech tiskových sestav na míru, splnění informativní povinnosti, směrnice, zásady zpracování osobních údajů, formuláře s náležitostmi.
  4. Kontroly, dohled, evidence, dle Demingova diagramu.

xGDPR Express generuje směrnici na míru

Proč vymýšlet směrnici, když vám ji náš software vytvoří na míru? Směrnice se změní vždy, když změníte parametry v aplikaci. Stačí ji vytisknout, či exportovat a seznámit s ní vaše zaměstnance.

Jednoduché splnění informativní povinnosti

Aplikace generuje veškeré informativní povinnosti a dodatky, které musíte v rámci GDPR splnit. Nedělejte si starosti, aplikace je dost chytrá a vše vygeneruje za vás na základě zadaných informací.

Generátor standardizovaných formulářů

Systém za vás vygeneruje také standardizované vstupní formuláře. Formuláře pro získávání osobních údajů obsahují veškeré náležitosti, které od vás vyžaduje nařízení o GDPR.

Tisk, export dokumentů do Wordu a PDF

Jakýkoli dokument, který vám vygenerujeme si můžete vytisknout, uložit do Wordu a PDF. Díky tomu, že lze dokumenty ukládat do Wordu, můžete si v případě potřeby dokumenty dále upravovat.

Už žádný stres, zvládnete to sami

Věnujte se dál své činnosti a důležitějším věcem. Není třeba dalších poradců, konzultantů a právníků pro každý požadavek, který se na Vás bude valit. Snadněji to již skutečně nejde.

Výstupní analýza a metodické pokyny

Po úspěšném dokončení věech kroků vám software pomůže zavést GDPR do praxe. Stačí následovat metodické pokyny, které jsou rozděleny do logických celků. GDPR vás bude bavit.

Vašemu klientovi odpovíte jedním kliknutím

Odpovědět na dotaz klienta, jaké údaje o něm evidujete je povinnost v rámci GDPR, a to ve lhůtě 30 dnů. Spousta organizací má strach z této povinnosti, jelikož odpověď musí obsahovat celou řadu náležitostí.

Dokážete si představit, že budete muset zajít za právníkem, předložit mu žádost a poté trávit hodiny, či dny vyřizováním této povinnosti?

Předpokládáme, že máte na práci důležitější věci. My jsme pro vás vytvořili funkci odpověď na jedno kliknutí. V aplikaci xGDPR Express je to skutečně hračka. Jednoduše označíte záznamy, kde svého klienta evidujete a vygenerujete odpovědní formulář.

Generátor GDPR dokumentu

Systém vám vygeneruje veškeré náležitosti odpovědi v rámci nařízení o obecné ochraně osobních údajů. Aplikace o Vás ví z analýzy vše a proto dokáže tímto způsobem odpovědět. Splnění této povinnosti vám tedy zabere jen chvíli a nemusíte s každým požadavkem za právníkem. Odpověď zvládne každý. Veškeré naše dokumentace připravujeme s právníky.

GDPR Software

Aplikujte i vy GDPR za týden. S aplikací xGDPR Express to jde snadno, krok za krokem. Rychlé a cenově dostupné řešení implementace GDPR / ochrany osobních údajů v rámci nařízení EK 679/2016 pro malé a střední organizace.

xGDPR Express Koupit nyní
14.990 Kč bez DPH
18.138 Kč s DPH

TIP: Jedna licence vám postačí pro celou vaši organizaci.

Škoda Praha
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice
ČTK Česká Tisková Kancelář
KEZ Kontrola Ekologického Zemědělství
MujMagistr.cz
Vodovody a kanalizace Hodonín
Obec Pavlov

na naši aplikaci se spoléhají již stovky zákazníků