Najčastejšie dotazy našich zákazníkov

Predtým, ako nás kontaktujete, prečítajte si prosím najčastejšie dotazy našich zákazníkov. Možno tu nájdete odpoveď aj na vaše otázky.

System requirements

• Microsoft Windows 7 a vyššie
• 32 bit alebo 64 bit systém
• CPU 1 Core 2 GHz, alebo MultiCore 1,5 GHz a viac
• 2 GB a viac
• 1 GB voľného miesta na disku
• Rozlíšenie aspoň 1280 x 720
• Pripojenie k internetu – pre sťahovanie aktualizácii a overenie platnosti licenčného kľúča
• Microsoft Office verzia 2010 a vyššie vo verzii minimálne Home
• NET 4.6.2 a NET 3.5 (na stiahnutie zadarmo alebo súčasťou systému )
• Aplikácia je typu ClickOnce, inštaluje sa do profilu konkrétnemu užívateľovi, ktorý aplikáciu spúšťa

Presun SW na iný počítač

• Urobte zálohu dát
• Pošlite nám žiadosť o uvoľnenie licencie s napísaným licenčným číslom
• Stiahnite novou verziu SW z našich stránok
• Nainštalujte SW na nový počítač a zaregistrujte program
• Naimportujte vykonanú zálohu zo starého PC

Záloha a obnova dát

Pre zálohu a obnovu dát slúži funkcia Importovať a Exportovať, ktorá sa nachádza v menu Súbor-> Import/Export. Doporučujeme dáta pravidelne zálohovať, pretože dáta sa nachádzajú iba u Vás.

Jazykové verzia

Prepínanie jazykových verzií sa nachádza v menu Súbor-> Jazyková verzia. Aplikácia sa prepne do zvoleného jazyka. Vo zvolenom jazyku sa potom zobrazujú ponuky, formuláre a systémové tlačové šablóny. Dáta, ktoré vkladáte do aplikácie zostanú v tom jazyku, v ktorom ste ich zapísali.

Pripojenie k internetu

Pri inštalácii a spustení aplikácii musí byť počítač pripojený k internetu, inak sa aplikácia nespustí. Pri spustení prebieha kontrola platnosti licencie.

Úložisko dát

Dáta aplikácie sú priamo vo vašom počítači alebo vo vašom serveri.

Prevádzka na viacerých počítačoch a viac užívateľov

Prevádzka na viacerých počítačoch a s viacerými užívateľmi je licenčne povolená u edícii Enterprise. Aplikáciu je možné prevádzkovať ako smerovaním na dátové úložisko, tak v terminálovom režime (RDP, RemoteApp).

Nezobrazuje sa tlačový výstup

Na počítači je treba mať nainštalovaný Microsoft Office minimálne vo verzii 2010. Aplikácia využíva pre tlačový výstup program Microsoft Word. Skontrolujte, či nemáte na PC nainštalovaných viac verzií MS Office (napr. predinštalovaných viac jazykových mutácii)

Evidencia mien zamestnancov v aplikácii

Ak ste väčšia organizácia alebo si to neželáte, nemusíte zaznamenávať mená zamestnancov, ale do poľa Meno alebo funkcia zadajte meno zamestnanca, napr. Účtovník. Toto sa potom vygeneruje do príslušných dokumentov.

Poučenie oprávnenej osoby

Jedná sa o tlačovú zostavu, ktorá prehľadne zobrazí, ku ktorým záznamom o činnosti spracovania má daná osoba mať prístup. Výber osoby, ktorá má mať prístup k záznamu o činnosti spracovania sa vykonáva priamo nad konkrétnym záznamom cez pravé tlačidlo myši a modul Oprávnené osoby.

Toto môže slúžiť i ako podklad pre IT do akých systémov a k akým funkciám má mať daná osoba prístup.

Evidencia počítačov v aplikácii

Podobne ako u zamestnancov nie je nutné aplikácii evidovať konkrétne počítače, ale pokiaľ máte počítače nakonfigurované jednotne, potom opäť môžete evidovať počítače napr. podľa pracovnej pozície. Napr. PC účtovník

Najčastejšie dotazy o GDPR

Predtým, ako nás kontaktujete, prečítajte si prosím najčastejšie dotazy o GDPR. Možno tu nájdete odpoveď aj na vašu otázku.

Čo je to GDPR?

GDPR je všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajoch č. 2016/679. Platné je od 24. mája 2016 s účinnosťou od 25. Mája 2018. Nariadenie je platné pre celé územie EÚ vrátane Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. Toto nariadenie je nadradené nášmu zákonu o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov 101/2000 Sb. Za úlohu má posilniť práva fyzických osôb v oblasti ochrany osobných dát. Reaguje na technologický pokrok v oblasti IT a komunikačných technológii.

Týka sa GDPR našej firmy - organizácii?

Nariadenie GDPR sa týka všetkých subjektov a oblastí činnosti, pri ktorých dochádza ku spracovaniu osobných údajov. Zasahuje teda do naprostej väčšiny inštitúcií, organizácii a firiem bez rozdielu na ich veľkosť. Dotkne sa to teda všetkých subjektov, ktoré spracovávajú dáta o svojich zamestnancoch, klientoch, občanoch, žiakoch, študentoch, ktorí spracovávajú údaje pre marketingové účely, ktorí prevádzkujú e-shop, kamerový systém, lokačný systém, či dochádzkový systém atď. V rámci ČR sa nariadenie GDPR dotýka približne 1 milióna subjektov.

Existuje nejaký zoznam položiek, ktoré je možné považovať za osobné údaje?

GDPR je všeobecné nariadenie, nie je preto možné vymenovať všetky údaje, ktoré je možné považovať za osobné dáta. Všeobecne je osobným údajom taký údaj, ktorý vedie k identifikácii fyzickej osoby, alebo ním môže byť fyzická osoba priamo či nepriamo identifikovaná. Bez väčších pochybností je možné za osobný údaj považovať meno, priezvisko, rodné číslo, číslo pasu, číslo účtu, číslo OP, ale za určitých okolností môžu byť osobnými údajmi aj sieťové identifikátory ako je IP adresa, cookies, lokačné údaje, jeden či kombinácia viacerých prvkov identity fyzické, genetické, fyziologické, psychické, ekonomické, kultúrne, spoločenské atď.

Ako docieliť súlad so zákonom pri spracovaní osobných údajov?

Aplikácia rieši vykonávanie záznamov o činnosti spracovania a odovzdávania dát mimo EU na úrovni spracovateľov. Pokiaľ u spracovateľa zadáte, že sa nachádza mimo EU a tohto spracovateľa vyberiete v zázname o činnosti, tak aplikácia automaticky pri tlači generuje informáciu, že údaje z daného záznamu o činnosti spracovania sú odovzdané do krajiny mimo EÚ.

Záznamy o spracovateľských činnostiach a spracovateľoch z krajín mimo EÚ

Aby osobné údaje boli spracované v súlade so zákonom, je potrebné splniť určité podmienky. Ide o nasledujúce varianty:

 • 1. K spracovaniu je potrebné získať súhlas. Súhlas musí byť poskytnutý slobodne, konkrétne, musí byť informovaný, jednoznačný a správca musí byť schopný tento súhlas doložiť po celú dobu spracovania. (Pokiaľ súhlas nebude mať jednu z týchto kvalít, bude neplatný!). Typicky sa jedná o spracovanie osobných údajov za účelom poskytnutia obchodných benefitov, zasielanie noviniek z e-shopu a webových aplikácii, za účelom spracovania údajov o rodinných príslušníkoch pre účely poskytovania zamestnaneckých benefitov, zliav na daniach atď.
 • 2. Spracovanie údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy. Súhlas so spracovaním osobných údajov v tomto prípade nie je nutný, pretože osobné údaje sú nevyhnutné k naplneniu zmluvného vzťahu. Tento právny titul je typický pre obchodné firmy, e-shopy, kde osobné dáta sú spracované pre spracovanie objednávky, ponuky, reklamácie atď.
 • 3. Údaje spracovávame, lebo nám to nariaďuje zákon. Napríklad zákonnou povinnosťou zamestnávateľa je spracovávať a zhromažďovať určité osobné údaje za účelom vedenia mzdovej a personálnej agendy. Súhlas zamestnanca nie je vyžadovaný. Zamestnávateľ údaje spracováva zákonom určenú dobu, zákonom daného rozsahu.
 • 4. Spracovanie osobných údajov môže byť v mnoho prípadoch vykonávané na základe oprávneného záujmu. Je potrebné vyhodnotiť, či váš záujem prevyšuje záujem subjektu údajov. Napr. Kamerový systém – oprávneným záujmom správcu je zaistiť bezpečnosť priestoru. Monitoring sietí – oprávneným záujmom správcu je v rámci bezpečností, IT a sieťovej politiky monitorovať emaily zamestnancov, aby zamedzil krádežiam a stratám dát. Právo na výmaz – pokiaľ subjekt údajov využije svoje práva na výmaz osobných údajov, správca v rámci oprávneného záujmu bude naďalej evidovať údaje v nevyhnutnom rozsahu (napríklad základné kontaktné údaje) o danom subjekte údajov, aby jeho údaje už nespracovával. Dôkazné riadenie – napríklad hotely majú oprávnený záujem evidovať pohyb osôb po objekte hotelu, evidovať logy použitia vstupných kariet do izieb pre prípad krádeže atď. Je potrebné stanoviť priemernú dobu spracovania ! (napríklad 1 mesiac).
 • 5. Ku spracovaniu osobných údajov je potrebné získať výslovný súhlas. Výslovný súhlas je vyšším stupňom klasického súhlasu. Tej je potrebné získať, pokiaľ budú spracovávané údaje o rasovom či etnickom pôvode, náboženskom vyznaní, členstva v odboroch, genetické a biometrické údaje, údaje o zdravotnom stave, sexuálnej orientácii v prípade, že tieto dáta budú použité pre ďalšie účely, rozhodovania.
 • 6. Ďalšími variantmi sú zber dát vo verejnom záujme či z titulu výkonu úradnej moci alebo z titulu životne dôležitého záujmu.
 • Záznamy o činnosti spracovania a spracovateľov z krajín mimo EU

  Aplikácia rieši vykonávanie záznamov o činnosti spracovania a odovzdávania dát mimo EU na úrovni spracovateľov. Pokiaľ u spracovateľa zadáte, že sa nachádza mimo EU a tohto spracovateľa vyberiete v zázname o činnosti, tak aplikácia automaticky pri tlači generuje informáciu, že údaje z daného záznamu o činnosti spracovania sú odovzdané do krajiny mimo EÚ.

  Test proporcionality/vyváženosti

  Pokiaľ použijeme právny titul Oprávnený záujem je vhodné uskutočniť test proporcionality. Zdôvodnenie výsledku testu proporcionality zadávame do poznámky v Zázname o činnosti spracovania. Celý test v elektronickej podobe môžeme priložiť k Záznamu o činnosti spracovania pomocou modulu Dokumenty s osobnými údajmi.  More information:

  tel.: 572 111 015 | e-mail: xgdpr@xgdpr.com