Stručný popis

xGDPR Software je unikátna softwarová aplikácia pre zavedenie GDPR krok za krokom. Aplikácia pokrýva problematiku GDPR komplexne a bez kompromisov. Je vhodná ako pre živnostníkov, tak aj pre úrady, stredné a veľké podniky, neziskové organizácie a ďalších, ktorých sa dodržiavanie GDPR týka.

Obsahuje:

 • Evidencia záznamov o činnosti spracovania tak, ako je špecifikované v článku 30 nariadenia 679/2016
 • Tlač dokumentov, vzorov smerníc, zásad spracovania
 • Evidencia udalostí vrátane žiadosti o výmaz, podanie námietok, bezpečnostných incidentov atď.
 • Evidencia dokumentov s osobnými údajmi
 • Správa viacerých spoločností na jednom mieste, pokiaľ to dovoľuje zakúpená edícia
 • Tlač výstupnej analýzy vrátane ohodnotenia stavu zadaného do aplikácie

GDPR Software
 
Dashboard - GDPR management software

Zavádzanie GDPR

Aplikácia Vás pomocou sprievodcu prevádza jednotlivými krokmi tak, aby bolo možné následne vykonať analýzu stavu GDPR. Do aplikácie zadávate informácie o vašej spoločnosti, ako sú zamestnanci alebo ich pozície, budovy, miestnosti a ich zabezpečenie, ako máte riešené zálohovanie, aké máte IT systémy. Do aplikácie zadávate, či využívate spracovateľa, či sú alebo nie sú v EU a či s nimi máte podpísanú spracovateľskú zmluvu.

Tieto informácie zadávajte podľa skutočnosti, a nie podľa toho, ako sa domnievate, že by to malo byť správne. Iba v tom prípade pravdivo zadaných údajov Vám môže aplikácie pomôcť s tým, kde máte slabiny, čo môžete vylepšiť a podobne.

Evidencia záznamov o činnosti spracovania

Základom aplikácie je evidencia záznamov o činností spracovania podľa článku 30 Nariadenia 679/2016. Záznamy môžu byť triedené na základe rôznych parametrov, napr. ktorý formulár obsahuje rodné číslo, ktorým spracovateľom odovzdávame dáta a podobne.

U každého záznamu o činnosti spracovania evidujeme právny základ, dobu spracovania, ako odovzdávame dáta spracovateľovi, či tento záznam môže obsahovať informácie o neplnoletej osobe, kde sú dáta uložené (elektronicky/papierovo/oba spôsobmi), aké osobné údaje po subjekte údajov požadujeme.

 

Records of processing activities - GDPR management software
Printout - GDPR management software

Tlačové výstupy a generátor šablón

Aplikácia ponúka radu tlačových výstupov.

 • Záznam o činnosti spracovania
 • Informatívny dodatok – Informuje subjekt údajov o spracovávaných dátach, o právach subjektu údajov a povinnostiach správcu
 • Vzor smernice s vyplnenými údajmi z aplikácie
 • Vzor zásad spracovania osobných údajov
 • Výstupná analýza
 • A ďalšie

Je možné označiť viacero záznamov a tlačiť vybrané záznamy. Aplikácia nám ponúkne, pre ktoré tlačové výstupy je operácia vhodná.

Aplikácia obsahuje možnosť vytvárať si vlastné výstupy. K dispozícii je manuál, ktorý Vás navedie, ako tieto tlačové výstupy vytvárať a ako prepojiť vlastný tlačový výstup s dátami uloženými v aplikácii.

Dokumenty s osobnými údajmi

Do verzie 2019 sme pridali funkciu Dokumenty s osobnými údajmi. Táto funkcia je vhodná napr. pre menšie spoločnosti s dokumentmi, ktoré obsahujú osobné údaje prevažne v papierovej podobe. V tomto module evidujeme, kde je daný dokument uložený, aké obsahujú osobné údaje, a ktorých osôb sa dotýkajú. V module je potom možnosť vyhľadávať v ktorých dokumentoch sa objavuje požadovaná osoba. Po vyhľadávaní skontrolujeme v konkrétnych dokumentoch, či sa určite jedná o tú danú osobu a vykonáme úkony, ktoré sú po nás požadované.

Táto funkcia je vhodná taktiež pre DPO, ktorý vyhľadá, kde by mali byť potrebné dokumenty uložené a môže zadať jednotlivým pracovníkom pokyny, aby mu pripravili materiály a on mohol v zákonnej lehote konať.

 

Documents with personal data - GDPR management software
 
Record of event - GDPR management software

Evidencia udalostí

Aplikácia umožňuje evidenciu udalostí. Udalosťou môže byť napr. žiadosť o výmaz, podanie námietky proti spracovaniu osobných údajov, požiadanie o poskytnutie informácii, ktoré evidujete. Samostatnou kapitolou sú bezpečnostné incidenty ako je strata dát, poškodenie dát a podobne, a to najmä takého charakteru, ktorý musí byť hlásený dozornému orgánu. Posledná kategória je v tomto module evidencia vykonaných interných auditov a školení.

Každý záznam v tomto registri je datovaný pôvodom, stavom, aký incident môže obsahovať prílohu. K dispozícii je aj výpis z týchto udalostí, aby sa proces riešenia krízových situácií mohol následne sprístupniť dozornému orgánu v tlačenej alebo elektronickej podobe.

xGDPR Reader – len edícia Enterprise

Jedná sa o samostatnú aplikáciu, ktorá je určená len pre čítanie záznamov o činnosti. Aplikácia je vhodná pre spoločnosti s rozvetvenou štruktúrou.

Aplikácia slúži k jednoduchej inventarizácii záznamov na konkrétnom pracovisku. Je ideálnym pomocníkom pre prenesenie metodiky na pracovisko, kde sa s osobnými údajmi nakladá, a pre získavanie spätných väzieb, vykonávania kontrol a pod.

Vďaka tomu je možné začleniť do procesu zavádzania a správy GDPR aj nižších pracovníkov, kde majú prehľad o tom, s akými údajmi pracujú na danom pracovisku, zatiaľ čo DPO, alebo poverená osoba bude v roli Supervisora plne kontrolovať metodiku, nastavovať právne tituly a ďalšie úkony v aplikácii xGDPR Enterprise. Takto uvedie internú metodiku do súladu s realitou daného pracoviska na základe informácii od pracovníka, ktorý ma inštalovaný xGDPR Reader.xGDPR Reader